Sarjana / Modul / Ko-K

Muhamad Farhan Abd Karim

Eksekutif

Nur Sharida Hamidi

Pembantu Tadbir

Juwairiah Binti Mohd Nasir

Pembantu Tadbir

Muhamad Farhan Abd Karim

PEGAWAI

mdfarhan@uum.edu.my

04-928 4603

Nur Sharida Hamidi

Pembantu Tadbir

nursharida@uum.edu.my

04-928 4628

Mohd Eswandy Abd Halim

Pembantu Tadbir

eswandi@uum.edu.my

04-928 4625