Call Us: +604-9284641 Universiti Utara Malaysia
PACE

SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN

BPM (HONS.)

Pengambilan

Januari, April, Julai, dan Oktober

Tempoh

10 Semester

Institusi

School of Government (COLGIS)

Status Program

Accredited by MQA

Tahap Pendidikan

Bachelor Degree

Sarjana Muda Pengurusan Awam dengan Kepujian BPM (HONS.)

Program Pengurusan Awam dengan Kepujian BPM (HONS.) dikembangkan untuk menghasilkan graduan yang mampu menerapkan pengetahuan dan kemahiran khusus yang diperoleh dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah pengurusan, dan bersedia untuk menghadapi cabaran menguruskan organisasi dalam persekitaran perniagaan global semasa. 

Program Pengurusan Awam dengan Kepujian dikembangkan untuk menghasilkan graduan yang mampu menerapkan pengetahuan dan kemahiran khusus yang diperoleh dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah pengurusan, dan bersedia untuk menghadapi cabaran menguruskan organisasi dalam persekitaran perniagaan global semasa.

Program ini memerlukan pelajar untuk bersaing dalam disertasi dalam bidang pengajian mereka, di mana pelajar diperiksa berdasarkan kemampuan mereka untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dalam bidang khusus. Disertasi ini juga membolehkan mereka meningkatkan lagi kemahiran analitik, komunikasi dan tulisan mereka.

 • Sistem akademik trimester.
 • Kelas hujung minggu sahaja.
 • Hanya 6 kelas pada semester.
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN [BPM(HONS)]

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
SADN1013Tamadun Islam dan Tamadun Asia3
SADN1043Hubungan Etnik3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency III3
SADE1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKo-Kurikulum4
B. TERAS PROGRAM (64 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
GMGA1013Asas Pentadbiran Awam3
GMGA1024Politik dan Pentadbiran4
GMGA2013Perlembagaan Malaysia3
GMGA2023Dasar Awam3
GMGA2033Etika Pentadbir Awam3
GLUL3113Undang-undang Pentadbiran3
GMGF1013Ekonomi dalam Pengurusan Awam3
GMGF2014Ekonomi dan Pembangunan4
GMGF2023Pentadbiran Kewangan3
GMGF2033Dasar dan Analisis Fiskal3
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
GMGM2013Organisasi dan Masyarakat3
GMGM2023Pengurusan Sumber Manusia dalam Sektor Awam3
GMGM3013Hubungan Manusia dalam Pentadbiran3
GMGM3023Kepimpinan dalam Pengurusan Awam3
BKAL1013Perakaunan Perniagaan3
SSQL1113Statistik untuk Sains Sosial3
SSZK2003Penyelidikan Sains Sosial3
GMGX4908Praktikum8
C. MINOR (18 JAM KREDIT) – KOMUNIKASI KORPORATSUBJEKJAM KREDIT
SCCA1013Pengantar Komunikasi3
SCCA1023Teori Komunikasi3
SCCA2073Perhubungan Awam3
SCCA2083Undang-undang dalam Komunikasi3
SCCG3123Komunikasi Perundingan3
SCCG3143Kemahiran Komunikasi Kepengurusan3
D. ELEKTIF PROGRAM (15 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
SBLM1053Bahasa Melayu Pengurusan3
STID1103Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan3
GMGZ3996Projek Ilmiah6
ATAU dua (2) kursus berikut:-
GMGA3073Pengurusan Awam Strategik, DAN3
GMGA3063Perbandingan Pentadbiran Awam3
Pilih SATU (1) kursus dari senarai berikut:-
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar-menawar3
GMGM3043Pembangunan Organisasi3
GMGM3063Pengurusan Kerjaya3
GMGM3073Pentadbiran Buruh di Malaysia3
E. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program lain di Pusat Pengajian yang sama atau di Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

i.   Perlu memenuhi prasyarat kursus jika kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii.   Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

TEMPOH PENGAJIAN
Jangkamasa adalah selama 10 semester/5 tahun (minimum) hingga 20 semester/10 tahun (maksimum).
JUMLAH JAM KREDIT
Jumlah jam kredit minimum ialah 5 dan maksimum ialah 13 bagi setiap semester.
NOTA :
1. Bagi kursus yang mempunyai pra-syarat, pelajar dikehendaki mengambil kursus pra- syarat terlebih dahulu.
2. Sebarang tambahan mengenai maklumat di atas akan dimaklumkan kepada pelajar dari semasa ke semasa tertakluk kepada perubahan di peringkat UUM COLGIS.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADN1013Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tiada3
GMGA1013 Asas Pentadbiran Awam Tiada3
SCCA1013Pengantar KomunikasiTiada3
SADE1013Asas Keusahawanan Tiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat ITiada1
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
STID1103 Aplikasi Komputer dalam Pengurusan Tiada3
GMGF1013Ekonomi dalam Pengurusan Awam Tiada3
SADN1033Kenegaraan MalaysiaTiada3
SBLM1053Bahasa Melayu PengurusanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063 English Proficiency I Tiada3
BPMN1013 Pengantar Pengurusan Tiada3
SADN1043 Hubungan EtnikTiada3
SCCA1023Teori Komunikasi Tiada3
VKMB2021Pembangunan Masyarakat IIVKMB10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BKAL1013 Perakaunan Perniagaan Tiada 3
GMGM2013Organisasi dan Masyarakat Tiada3
GMGA2023 Dasar AwamGMGF10133
SCCA2073Perhubungan AwamTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113English Proficiency IISBLE10633
GMGM2023Pengurusan Sumber Manusia Sektor AwamTiada3
GMGA2013Perlembagaan MalaysiaTiada3
GMGF2023Pentadbiran KewanganTiada3
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKMB20211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SSQL1113 Statistik Sains Sosial Tiada3
GMGA2033Etika Pentadbir Awam Tiada3
GMGF2033 Dasar dan Analisis FikalGMGF10133
SCCA2083Undang-undang dalam KomunikasiTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123English Proficiency IIISBLE21133
GMGM3033Hubungan Manusia dalam PentadbiranTiada3
SSZK2003Penyelidikan Sains SosialTiada3
SCCG3123Komunikasi PerundinganTiada3
VKMB2041Pembangunan Masyarakat IVVKMB20313
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
GMGM3023Kepimpinan dalam Pengurusan AwamTiada3
GLUL3113Undang-undang PentadbiranTiada3
GMGA3063Perbandingan Pentadbiran AwamTiada3
SCCG3143Kemahiran Komunikasi KepengurusanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
GMGA3073Pengurusan Awam StrategikTiada3
GMGA2014Politik dan PentadbiranTiada4
SCCA2043Komunikasi Antarabudaya (Elektif Bebas)Tiada3
XXXXXXX3Elektif Program (Bidang Pilihan)13
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
GMGF2014Ekonomi dan PembangunanGMGF10134
GMGX4908PraktikumTelah mengambil dan lulus kesemua kursus yang diwajibkan di bawah struktur program.8
JUMLAH JAM KREDIT12

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ Setaraf.
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas/ Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)
Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • a. PNGK 2.0; DAN
  • b. Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am/ Kertas Am; DAN
  • c. Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA/KES KHAS
Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA, syarat-syarat adalah seperti berikut:
 • Mempunyai Diploma yang setaraf dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat UUM ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
 • Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat UUM; DAN
  • Lulus SPM/setaraf dengannya; DAN
  • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM; DAN
  • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Ekonomi/ Perdagangan di peringkat SPM/setaraf.

SEMESTER 1
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PendaftaranRM300.00 (Dibayar Sekali Sahaja)300
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2333
SEMESTER 2
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 3
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 4
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 5
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 6
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 7
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 8
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 9
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 10
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883

Jumlah yuran : RM19,880
Jumlah jam kredit : 125 
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
 1. Pilih semester pilihan anda di atas.
 2. Isi borang dengan maklumat berkenaan.
 3. Klik butang ‘Next’ untuk ke muka surat seterusnya.
PERHATIAN
Simbol ‘*’ menandakan maklumat tersebut wajib dilengkapkan.
Sila baca dan fahami sebelum mengisi maklumat yang berkaitan.
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI BANK ISLAM
 • ISI BORANG DEPOSIT TUNAI
 • NOMBOR AKAUN : MASUKKAN NOMBOR MATRIK
 • BAYAR KEPADA : UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
 • JENIS BAYARAN: YURAN PENGAJIAN & SIMPAN RESIT BAYARAN
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pembayaran Bil/Yuran IPT (pilih Yuran IPT)
 • Masukkan No. Kad Pengenalan/No. Passport
 • Pilih:
  1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
  2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar) dan simpan
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT
 • Pilih:
  1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
  2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar).
 • Masukkan wang
 • Tunggu sehingga transaksi selesai dan simpan
MAYBANK2U.COM (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih “Bill Payment” di bahagian Account & Banking Menu

Langkah 2 : Klik pada “Make a one-off Payment”

Langkah 3 : Pilih “Payee: Education & Education Loans”

Langkah 4: Pilih “Universiti Utara Malaysia”

Langkah 5: Isi maklumat dikehendaki dan pilih Jenis Bayaran

Langkah 6: Klik “Continue and Proceed” dan simpan bukti bayaran.

CIMB CLICKS (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih PAY>BILLS> PAY BILLS.

Langkah 2 : Pilih Account dan Education – UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Langkah 3 : Masukkan Nombor matrik dan No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 4: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 5: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

BANK ISLAM ONLINE (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih BILLS PRESENTMENT.

Langkah 2: Masukkan Nombor matrik /No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 3: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 4: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

PENDAFTARAN

BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pengguguran dan Penambahan Kursus1/5/2020 – 1/6/2020Yuran dikekalkan – boleh digantikan dengan kursus lain atau dibawa ke semester hadapan. (Peringatan : Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan serta pengguguran kursus selepas tarikh ini).
2.Penangguhan Pengajian 2/9/2020• Penangguhan pengajian dalam tempoh 30 hari selepas pendaftaran (sebelum 14/6/2020)- yuran akan dikembalikan sebayak 50%. Baki yuran akan dibawa ke semester hadapan.
• Penangguhan bermula 15/6/2020 – yuran tidak akan dikembalikan & caj yuran semester tersebut tetap dikenakan.
3.Tarik Diri Kursus-Tidak Berbayar (tiada penalti)
2/6 – 9/8/2020

-Berbayar (penalti)
10/8 – 19/8/2020
• Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
• Yuran pengajian dikenakan dan tidak dikembalikan.
• Bayaran Tarik Diri Berbayar sebanyak RM50.00 untuk setiap kursus.
• Cth: Tarik diri tidak berbayar (SADN1013 = RM450)
Tarik diri berbayar (SADN1013 = RM450+RM50)
4.Berhenti2/9/2020• Berhenti dalam masa 30 hari selepas pendaftaran iaitu sebelum 14/6/2020- Yuran pengajian akan dipulangkan semula sebanyak 50%.
• Yuran pendaftaran (RM300) – tidak dipulangkan
• Bermula 16/2/2020 yuran tidak akan dipulangkan.
5.Pendaftaran Kursus Secara ‘On-line’Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus secara ‘on-line’ melalui laman web portal UUM.
Klik Sini
6.Penawaran Kursus di Pusat PembelajaranPelajar hendaklah memohon gugur kursus bagi kursus yang didaftarkan tetapi TIDAK DITAWARKAN DI PUSAT PEMBELAJARAN. Kegagalan untuk menggugurkan kursus tersebut boleh menyebabkan pelajar mendapat gred F.
7.Cetak Surat Tawaran Pendaftaran pelajar lama1/5 – 19/7/2020Menu cetakan surat tawaran pendaftaran bagi pelajar semester 2 hingga semester seterusnya dibuka sehingga Pertemuan III.
Sila layari portal komuniti pelajar masing-masing : Klik Sini
untuk cetakan surat pendaftaran berikut.
8.Cetak Jadual Kuliah/Kalendar Pertemuan PelajarSila layari laman web PACE: Klik Sini pada menu: Pelajar untuk capaian berikut.
 

PEPERIKSAAN

Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
Dalam bentuk wang pos atau pembayaran melalui bank islam atas nama bendahari UUM
2.Peperiksaan Pertengahan SemesterSila layari laman web PACE: Klik Sini pada menu: Pelajar dan klik pada kalendar
3.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester Gantian20/7 – 26/7/2020• Pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
• Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas Peperiksaan Pertengahan Semester berakhir
4.Permohonan Peperiksaan Akhir Gantian11/9 – 17/9/2020• Pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
• Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas tarikh Peperiksaan akhir berakhir
5.Kelewatan Menghadiri Peperiksaan AkhirPelajar yang tiba selepas 30 minit peperiksaan bermula tidak dibenarkan menduduki peperiksaan berkenaan.
6.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
7.Cetak Slip Peperiksaan Akhir4/8/2020
(sebulan sebelum peperiksaan akhir)
Semua pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing : Klik Sini
 

LAIN-LAIN PERKARA

Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
• Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
• Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
• Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

Program Pengurusan Awam dengan Kepujian dikembangkan untuk menghasilkan graduan yang mampu menerapkan pengetahuan dan kemahiran khusus yang diperoleh dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah pengurusan, dan bersedia untuk menghadapi cabaran menguruskan organisasi dalam persekitaran perniagaan global semasa.

Program ini memerlukan pelajar untuk bersaing dalam disertasi dalam bidang pengajian mereka, di mana pelajar diperiksa berdasarkan kemampuan mereka untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dalam bidang khusus. Disertasi ini juga membolehkan mereka meningkatkan lagi kemahiran analitik, komunikasi dan tulisan mereka.

1. Sistem akademik trimester.

2. Kelas hujung minggu sahaja.

3. Hanya 6 kelas pada semester.

STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN [BPM(HONS)]

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
SADN1013Tamadun Islam dan Tamadun Asia3
SADN1043Hubungan Etnik3
SADN1033Kenegaraan Malaysia3
SBLE1063English Proficiency I3
SBLE2113English Proficiency II3
SBLE3123English Proficiency III3
SADE1013Asas Keusahawanan3
VXXXXXXXKo-Kurikulum4
B. TERAS PROGRAM (64 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
GMGA1013Asas Pentadbiran Awam3
GMGA1024Politik dan Pentadbiran4
GMGA2013Perlembagaan Malaysia3
GMGA2023Dasar Awam3
GMGA2033Etika Pentadbir Awam3
GLUL3113Undang-undang Pentadbiran3
GMGF1013Ekonomi dalam Pengurusan Awam3
GMGF2014Ekonomi dan Pembangunan4
GMGF2023Pentadbiran Kewangan3
GMGF2033Dasar dan Analisis Fiskal3
BPMN1013Pengantar Pengurusan3
GMGM2013Organisasi dan Masyarakat3
GMGM2023Pengurusan Sumber Manusia dalam Sektor Awam3
GMGM3013Hubungan Manusia dalam Pentadbiran3
GMGM3023Kepimpinan dalam Pengurusan Awam3
BKAL1013Perakaunan Perniagaan3
SSQL1113Statistik untuk Sains Sosial3
SSZK2003Penyelidikan Sains Sosial3
GMGX4908Praktikum8
C. MINOR (18 JAM KREDIT) – KOMUNIKASI KORPORATSUBJEKJAM KREDIT
SCCA1013Pengantar Komunikasi3
SCCA1023Teori Komunikasi3
SCCA2073Perhubungan Awam3
SCCA2083Undang-undang dalam Komunikasi3
SCCG3123Komunikasi Perundingan3
SCCG3143Kemahiran Komunikasi Kepengurusan3
D. ELEKTIF PROGRAM (15 JAM KREDIT)SUBJEKJAM KREDIT
SBLM1053Bahasa Melayu Pengurusan3
STID1103Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan3
GMGZ3996Projek Ilmiah6
ATAU dua (2) kursus berikut:-
GMGA3073Pengurusan Awam Strategik, DAN3
GMGA3063Perbandingan Pentadbiran Awam3
Pilih SATU (1) kursus dari senarai berikut:-
GMGM3033Kemahiran Perundingan dan Tawar-menawar3
GMGM3043Pembangunan Organisasi3
GMGM3063Pengurusan Kerjaya3
GMGM3073Pentadbiran Buruh di Malaysia3
E. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program lain di Pusat Pengajian yang sama atau di Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

i.   Perlu memenuhi prasyarat kursus jika kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii.   Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

TEMPOH PENGAJIAN
Jangkamasa adalah selama 10 semester/5 tahun (minimum) hingga 20 semester/10 tahun (maksimum).
JUMLAH JAM KREDIT
Jumlah jam kredit minimum ialah 5 dan maksimum ialah 13 bagi setiap semester.
NOTA :
1. Bagi kursus yang mempunyai pra-syarat, pelajar dikehendaki mengambil kursus pra- syarat terlebih dahulu.
2. Sebarang tambahan mengenai maklumat di atas akan dimaklumkan kepada pelajar dari semasa ke semasa tertakluk kepada perubahan di peringkat UUM COLGIS.
CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

SEMESTER 1
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SADN1013Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tiada3
GMGA1013 Asas Pentadbiran Awam Tiada3
SCCA1013Pengantar KomunikasiTiada3
SADE1013Asas Keusahawanan Tiada3
VKMB1011Pembangunan Masyarakat ITiada1
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 2
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
STID1103 Aplikasi Komputer dalam Pengurusan Tiada3
GMGF1013Ekonomi dalam Pengurusan Awam Tiada3
SADN1033Kenegaraan MalaysiaTiada3
SBLM1053Bahasa Melayu PengurusanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 3
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE1063 English Proficiency I Tiada3
BPMN1013 Pengantar Pengurusan Tiada3
SADN1043 Hubungan EtnikTiada3
SCCA1023Teori Komunikasi Tiada3
VKMB2021Pembangunan Masyarakat IIVKMB10111
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 4
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
BKAL1013 Perakaunan Perniagaan Tiada 3
GMGM2013Organisasi dan Masyarakat Tiada3
GMGA2023 Dasar AwamGMGF10133
SCCA2073Perhubungan AwamTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 5
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE2113English Proficiency IISBLE10633
GMGM2023Pengurusan Sumber Manusia Sektor AwamTiada3
GMGA2013Perlembagaan MalaysiaTiada3
GMGF2023Pentadbiran KewanganTiada3
VKMB2031Pembangunan Masyarakat IIIVKMB20211
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 6
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SSQL1113 Statistik Sains Sosial Tiada3
GMGA2033Etika Pentadbir Awam Tiada3
GMGF2033 Dasar dan Analisis FikalGMGF10133
SCCA2083Undang-undang dalam KomunikasiTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 7
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
SBLE3123English Proficiency IIISBLE21133
GMGM3033Hubungan Manusia dalam PentadbiranTiada3
SSZK2003Penyelidikan Sains SosialTiada3
SCCG3123Komunikasi PerundinganTiada3
VKMB2041Pembangunan Masyarakat IVVKMB20313
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 8
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
GMGM3023Kepimpinan dalam Pengurusan AwamTiada3
GLUL3113Undang-undang PentadbiranTiada3
GMGA3063Perbandingan Pentadbiran AwamTiada3
SCCG3143Kemahiran Komunikasi KepengurusanTiada3
JUMLAH JAM KREDIT12
SEMESTER 9
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
GMGA3073Pengurusan Awam StrategikTiada3
GMGA2014Politik dan PentadbiranTiada4
SCCA2043Komunikasi Antarabudaya (Elektif Bebas)Tiada3
XXXXXXX3Elektif Program (Bidang Pilihan)13
JUMLAH JAM KREDIT13
SEMESTER 10
KODKURSUSPRA SYARATJAM KREDIT
GMGF2014Ekonomi dan PembangunanGMGF10134
GMGX4908PraktikumTelah mengambil dan lulus kesemua kursus yang diwajibkan di bawah struktur program.8
JUMLAH JAM KREDIT12

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia seperti syarat berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengannya.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; DAN
 • Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ Setaraf.
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas/ Perdagangan.
 • Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii-iv) di atas.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)
Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:
 • Lulus SPM/Setaraf dengan baik; DAN
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa Melayu); DAN
 • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi di peringkat SPM; DAN
 • Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang – kurangnya:
  • PNGK 2.0; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am/ Kertas Am; DAN
  • Gred C (NGMP 2.00) dua (2) mata pelajaran lain.
DIPLOMA/KES KHAS
Bagi calon yang mempunyai kelulusan DIPLOMA, syarat-syarat adalah seperti berikut:
 • Mempunyai Diploma yang setaraf dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat UUM ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan ATAU
 • Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
 • Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat UUM; DAN
  • Lulus SPM/setaraf dengannya; DAN
  • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM; DAN
  • Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/Prinsip Akaun/ Ekonomi/ Perdagangan di peringkat SPM/setaraf.

SEMESTER 1
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PendaftaranRM300.00 (Dibayar Sekali Sahaja)300
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2333
SEMESTER 2
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 3
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 4
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 5
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 6
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 7
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 8
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883
SEMESTER 9
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 13 Jam Kredit1950
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH2033
SEMESTER 10
PERKARAKADARJUMLAH (RM)
Yuran PengajianRM150.00 X 12 Jam Kredit1800
Yuran Perpustakaan2020
Yuran Persatuan Pelajar1010
Yuran Kebajikan1313
Yuran ICT4040
JUMLAH1883

Jumlah yuran : RM19,880
Jumlah jam kredit : 125
PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN
 1. Pilih semester pilihan anda di atas.
 2. Isi borang dengan maklumat berkenaan.
 3. Klik butang ‘Next’ untuk ke muka surat seterusnya.
PERHATIAN
Simbol ‘*’ menandakan maklumat tersebut wajib dilengkapkan.
Sila baca dan fahami sebelum mengisi maklumat yang berkaitan.
 
PERMOHONAN SECARA MANUAL
NOTA TAMBAHAN
 • Sila pastikan pemohon mengisi borang kemasukan dengan betul.
 • Sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan awal, permohonan akan diproses awal dan sekiranya pemohon menghantar borang kemasukan lewat, permohonan akan diproses pada semester seterusnya.
 • Pemohon perlu mengemukakan dokumen : Slip Bayaran Yuran Proses & Salinan Sijil Akademik melalui emel : pace@uum.edu.my
 • Borang yang telah lengkap diisi dilampirkan bersama sijil akademik yang telah disahkan & wang pos RM100.00 (bayaran kepada : Uniutama Consultancy and Education)Akaun Bank Islam (02093010007784).
 • Slip deposit tunai Bank Islam atau bayaran secara wang pos boleh didapati di pejabat pos (KOSONGKAN RUANGAN BAYARAN KEPADA)
Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses
Sila kemukakan borang permohonan kepada:
UNIT KEMASUKAN & REKOD
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK KEDAH
BAYARAN DI BANK ISLAM
 • ISI BORANG DEPOSIT TUNAI
 • NOMBOR AKAUN : MASUKKAN NOMBOR MATRIK
 • BAYAR KEPADA : UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
 • JENIS BAYARAN: YURAN PENGAJIAN & SIMPAN RESIT BAYARAN
BAYARAN MELALUI ATM TRANSFER
 • Masukkan Kad ATM
 • Pilih Bahasa
 • Masukkan No. Pin
 • Pilih Bank Islam
 • Pilih Lain-lain
 • Pembayaran Bil/Yuran IPT (pilih Yuran IPT)
 • Masukkan No. Kad Pengenalan/No. Passport
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar) dan simpan
BAYARAN MELALUI CDM
 • Tekan pada mana-mana butang
 • Pilih Bahasa
 • Pilih Yuran IPT
 • Pilih:
 1. HUTANG/YURAN (untuk pelajar Semester 2 dan ke atas)
 2. YURAN BARU (untuk pelajar Semester 1 sahaja)
 • LAIN CAJ (untuk bayaran selain daripada caj Yuran Pengajian yang dicaj dalam Portal Pelajar).
 • Masukkan wang
 • Tunggu sehingga transaksi selesai dan simpan
MAYBANK2U.COM (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih “Bill Payment” di bahagian Account & Banking Menu

Langkah 2 : Klik pada “Make a one-off Payment”

Langkah 3 : Pilih “Payee: Education & Education Loans”

Langkah 4: Pilih “Universiti Utara Malaysia”

Langkah 5: Isi maklumat dikehendaki dan pilih Jenis Bayaran

Langkah 6: Klik “Continue and Proceed” dan simpan bukti bayaran.

CIMB CLICKS (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih PAY>BILLS> PAY BILLS.

Langkah 2 : Pilih Account dan Education – UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Langkah 3 : Masukkan Nombor matrik dan No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 4: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 5: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

BANK ISLAM ONLINE (PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN/ONLINE)

Langkah 1: Pilih BILLS PRESENTMENT.

Langkah 2: Masukkan Nombor matrik /No. Kad Pengenalan/Passport

Langkah 3: Pilih Jenis Bayaran

Langkah 4: Klik “Submit” dan simpan bukti bayaran.

PENDAFTARAN

BilPerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pengguguran dan Penambahan Kursus1/5/2020 – 1/6/2020Yuran dikekalkan – boleh digantikan dengan kursus lain atau dibawa ke semester hadapan. (Peringatan : Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan serta pengguguran kursus selepas tarikh ini).
2.Penangguhan Pengajian 2/9/2020• Penangguhan pengajian dalam tempoh 30 hari selepas pendaftaran (sebelum 14/6/2020)- yuran akan dikembalikan sebayak 50%. Baki yuran akan dibawa ke semester hadapan.
• Penangguhan bermula 15/6/2020 – yuran tidak akan dikembalikan & caj yuran semester tersebut tetap dikenakan.
3.Tarik Diri Kursus-Tidak Berbayar (tiada penalti)
2/6 – 9/8/2020

-Berbayar (penalti)
10/8 – 19/8/2020
• Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
• Yuran pengajian dikenakan dan tidak dikembalikan.
• Bayaran Tarik Diri Berbayar sebanyak RM50.00 untuk setiap kursus.
• Cth: Tarik diri tidak berbayar (SADN1013 = RM450)
Tarik diri berbayar (SADN1013 = RM450+RM50)
4.Berhenti2/9/2020• Berhenti dalam masa 30 hari selepas pendaftaran iaitu sebelum 14/6/2020- Yuran pengajian akan dipulangkan semula sebanyak 50%.
• Yuran pendaftaran (RM300) – tidak dipulangkan
• Bermula 16/2/2020 yuran tidak akan dipulangkan.
5.Pendaftaran Kursus Secara ‘On-line’Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus secara ‘on-line’ melalui laman web portal UUM.
Klik Sini
6.Penawaran Kursus di Pusat PembelajaranPelajar hendaklah memohon gugur kursus bagi kursus yang didaftarkan tetapi TIDAK DITAWARKAN DI PUSAT PEMBELAJARAN. Kegagalan untuk menggugurkan kursus tersebut boleh menyebabkan pelajar mendapat gred F.
7.Cetak Surat Tawaran Pendaftaran pelajar lama1/5 – 19/7/2020Menu cetakan surat tawaran pendaftaran bagi pelajar semester 2 hingga semester seterusnya dibuka sehingga Pertemuan III.
Sila layari portal komuniti pelajar masing-masing : Klik Sini
untuk cetakan surat pendaftaran berikut.
8.Cetak Jadual Kuliah/Kalendar Pertemuan PelajarSila layari laman web PACE: Klik Sini pada menu: Pelajar untuk capaian berikut.
 

PEPERIKSAAN

Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Semak Semula Kursus (Peperiksaan)Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus
Dalam bentuk wang pos atau pembayaran melalui bank islam atas nama bendahari UUM
2.Peperiksaan Pertengahan SemesterSila layari laman web PACE: Klik Sini pada menu: Pelajar dan klik pada kalendar
3.Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester Gantian20/7 – 26/7/2020• Pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
• Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas Peperiksaan Pertengahan Semester berakhir
4.Permohonan Peperiksaan Akhir Gantian11/9 – 17/9/2020• Pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
• Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas tarikh Peperiksaan akhir berakhir
5.Kelewatan Menghadiri Peperiksaan AkhirPelajar yang tiba selepas 30 minit peperiksaan bermula tidak dibenarkan menduduki peperiksaan berkenaan.
6.Tidak Hadir Peperiksaan AkhirPelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.
7.Cetak Slip Peperiksaan Akhir4/8/2020
(sebulan sebelum peperiksaan akhir)
Semua pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing : Klik Sini
 

LAIN-LAIN PERKARA

Bil.PerkaraTarikh AkhirCatatan
1.Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran19/8/2020• Pelajar baru diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00 sebelum mendaftar.
• Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
• Tarikh akhir bayaran adalah pada 19/8/2020
2.Tugasan kursus• Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut atas budi bicara pensyarah.
• Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

PENDAFTARAN ONLINE

Sertai kami untuk pengajian secara SEPENUH MASA Program Sarjana Muda